Doradztwo energetyczne

Naszą odrębną gałęzią działalności są usługi doradcze w zakresie efektywności energetycznej.

 • Wsparcie w organizacji grup zakupowych

W ramach doradztwa energetycznego Media River oferuje wsparcie w organizacji grup zakupowych energii elektrycznej.

W dniu 1 lipca 2007 roku wskutek nowelizacji ustawy Prawo energetyczne nastąpiło pełne otwarcie rynku energii elektrycznej czego następstwem jest możliwość wyboru dostawcy energii elektrycznej od którego chcemy kupować ten niezbędny do funkcjonowania „towar” jakim jest energia elektryczna.

Grupa Zakupowa ma na celu uzyskanie najkorzystniejszych stawek cenowych energii dla wszystkich jej członków. Zasadniczą korzyścią z udziału w grupie jest obniżka przez spółkę obrotu energią marży przy zamówieniu znacznego wolumenu energii. Zsumowany wolumen zużycia większej ilości odbiorców daje dużo lepszą pozycję przetargową/negocjacyjną i pozwala osiągnąć atrakcyjniejsze oferty. W szczególności gdy zapotrzebowanie na energię jest określone precyzyjnie w zakresie wielkości zakupu i terminów rozpoczęcia dostaw.

W ramach organizacji grup zakupowych oferujemy:

 • analizę faktur odbiorców przystępujących do grupy (pod kątem taryf, mocy umownych, profili zużycia energii),
 • zebranie i weryfikacja wszystkich niezbędnych danych do przeprowadzenia zakupu energii,
 • analizę możliwości (także technicznych) oraz opłacalności przystąpienia każdego odbiorcy do grupy zakupowej,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej dla całej grupy zakupowej, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kryterium wyboru ofert, projektu umowy z dostawcą,
 • przeprowadzenie procesu przetargowego i udział w ocenie ofert oraz wyborze wykonawcy,
 • wsparcie w prowadzeniu negocjacji z dostawcą energii,
 • koordynację i nadzór nad przebiegiem procesu zgłaszania umów do Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
 • wsparcie w procesie reklamacyjnym do OSD i sprzedawcy energii,
 • kompleksowa analiza efektu zmiany sprzedawcy oraz redukcji kosztów zakupu energii.

Powyższa oferta skierowana jest w głównej mierze do:

 • firm/odbiorców o strukturze sieciowej i franczyzowej,
 • instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • sądów,
 • urzędów,
 • szkół,
 • szpitali,
 • zakładów/jednostek budżetowych.
 • Optymalizacja kosztów przesyłowych

W ramach optymalizacji kosztów przesyłowych pomagamy naszym klientom w optymalnym doborze parametrów zawartych umów dystrybucyjnych. W szczególności koncentrujemy się na:

 • Analizie aktualnych zapisów umownych i weryfikacja możliwości dokonania zmian,
 • Analizie charakterystyki poboru energii elektrycznej oraz rozliczeń,
 • Doborze optymalnej grupy taryfowej,
 • Doborze odpowiedniej mocy umownej.
 • Kompensacja mocy biernej

W celu wyeliminowania opłaty za moc bierną oraz zmniejszenia obciążeń urządzeń rozdzielczych i transformatorów oferujemy przeprowadzenie kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej. Po dokonaniu odpowiednich pomiarów zasilania i parametrów sieci dokonujemy analizy danych i na tej podstawie dobieramy optymalne zarówno pod względem technologicznym jak i kosztowym rozwiązanie.

 • Modernizacja układów pomiarowych

Procedura zmiany sprzedawcy energii możliwa jest jedynie, gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy dostosowany jest do zasady TPA (Third Party Access). W sytuacji gdy odbiorca jest przyłączony na niskim napięciu i rozliczany w taryfach C lub G to wówczas właścicielem układu pomiarowego jest Operator Systemu Dystrybucyjnego i to on odpowiada za modernizację układu jeśli taka potrzeba zaistnieje.

W sytuacji gdy odbiorca jest przyłączony do sieci średniego i wysokiego napięcia i rozliczany w taryfach A i B to wówczas układ pomiarowy jest własnością Odbiorcy i to on odpowiada za dostosowanie układu do zasady TPA i ponosi koszty takiej modernizacji.

Na podstawie uzyskanych od Operator Systemu Dystrybucyjnego aktualnych warunków technicznych dla układu pomiarowego opracowujemy projekt techniczny a następnie przeprowadzamy prace modernizacyjne, które finalizowane są odbiorem technicznym dokonanym przez przedstawiciela OSD wraz z potwierdzeniem, że układ jest przystosowany do TPA.